Home » به زبانِ آدمیزاد by محمدرضا بهاری
به زبانِ آدمیزاد محمدرضا بهاری

به زبانِ آدمیزاد

محمدرضا بهاری

Published
ISBN :
Paperback
84 pages
Enter the sum

 About the Book 

اگر نگاهتان به متن یک نامه اداری بیفتد، با چنان جملهها و عبارتهای کلیشهای مواجه میشوید که برای فهمیدن مقصود نگارنده آن نامه مجبورید چندین بار نوشته را از سر بخوانید تا شاید موفق به درک موضوع اصلی و جانِ کلام بشوید. اما چه چیزی ادارات ما را به اینMoreاگر نگاهتان به متن یک نامه اداری بیفتد، با چنان جمله‌ها و عبارت‌های کلیشه‌ای مواجه می‌شوید که برای فهمیدن مقصود نگارنده آن نامه مجبورید چندین بار نوشته را از سر بخوانید تا شاید موفق به درک موضوع اصلی و جانِ کلام بشوید. اما چه چیزی ادارات ما را به این تکلف‌ها و کلیشه‌ها واداشته است؟‫در كتاب، نكته‌ها و توصیه‌هایی به منظور نگارش نامه‌های اداری، به ویژه از نظر گویایی، رسایی و خالی ماندن از هرگونه تكلف و دراز نویسی، عرضه شده است. مطالب كتاب با نمونه‌هایی از نامه‌های اداری، همچنین برخی نكات ویرایش زبان فارسی همراه است.